Báo cáo tự đánh giá

Dự thảo Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Kỹ thuật môi trường trình độ ThS

Dự thảo Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Kỹ thuật môi trường trình độ ThS Mới

Thông báo về việc công khai Báo cáo Tự đánh giá và thời gian đánh giá ngoài đối với CTĐT ngành Kỹ thuật môi trường trình độ ThS. Giai đoạn tự đánh giá (2017 - 2020) và thời gian tự đánh giá từ tháng 03/2020 đến 01/2021.

Dự thảo Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Quản trị kinh doanh trình độ ThS

Dự thảo Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Quản trị kinh doanh trình độ ThS Mới

Thông báo về việc công khai Báo cáo Tự đánh giá và thời gian đánh giá ngoài đối với CTĐT ngành Quản trị kinh doanh trình độ ThS. Giai đoạn tự đánh giá (2017 - 2020) và thời gian tự đánh giá từ tháng 03/2020 đến 01/2021.

Dự thảo Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Công nghệ thực phẩm trình độ ThS

Dự thảo Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Công nghệ thực phẩm trình độ ThS Mới

Thông báo về việc công khai Báo cáo Tự đánh giá và thời gian đánh giá ngoài đối với CTĐT ngành Công nghệ thực phẩm trình độ ThS. Giai đoạn tự đánh giá (2017 - 2020) và thời gian tự đánh giá từ tháng 03/2020 đến 01/2021.

<< < 1 2