1. Thông tin tuyển sinh đại học liên kết quốc tế năm 2021

Ngành Khoa học và Công nghệ sinh học

2. Giới thiệu các ngành đào tạo liên kết quốc tế

Ngành Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm