BM01.Thong bao trien khai NCKH cap truong

BM02.Phieu dang ky NCKH_GV

BM03.Thuyet minh_GV

BM06.Bien ban xet duyet cap don vi

BM07.Bang tong hop dang ky de tai cap Truong_cap khoa

BM08.Bien ban hop hoi dong xet duyet noi dung 

BM09.phieuchamdiem

BM16.Hop dong NCKH

BM17.Bao cao tien do