Danh mục đề tài cấp Nhà nước

1. Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng giàu protein từ sinh khối rong nước lợ Chaetomorpha sp. khu vực đồng bằng sông Cửu Long
- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
- Chủ nhiệm: TS. Lê Thị Hồng Ánh
- Thời gian: 2014-2015
2. Tên đề tài: Nghiên cứu tận dụng bùn thải phát sinh từ bể lắng sơ cấp của hệ thống xử lý nước thải sản xuất giấy để chế tạo vật liệu hấp phụ chi phí thấp xử lý nguồn nước bị nhiễm crom (Cr6+) và amoni (NH4+)
- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
- Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Lan Hương
- Thời gian: 2019-2021