Giải pháp, sáng chế

1. Tên sáng chế: Bằng độc quyền giải pháp hữu ích "Bộ KIT thử phát hiện độc chất trong nước thải chế biến thực phẩm"

-  Mã số:

- Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Năm cấp: 2019