Khoa học và công nghệ là một trong những hoạt động cơ bản của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (HUFI), hoạt động này được HUFI quan tâm và liên tục có những bước phát triển nhanh trong suốt 05 năm vừa qua (2015 - 2020).

Từ một cơ sở giáo dục đại học với nguồn lực hạn chế cho hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) (từ 2010-2015), các kết quả hoạt động KHCN của HUFI còn rất khiêm tốn: số công trình công bố trên tạp chí quốc tế uy tín chỉ đếm trên đầu ngón tay, số người thực hiện nhiệm vụ KHCN chiếm tỉ lệ thấp, các đề tài NCKH các cấp không nhiều, kinh phí đầu tư cho hoạt động KHCN rất ít.

Từ khi HUFI được cởi trói cơ chế hoạt động tự chủ bằng quyết định 901 của Thủ tướng Chính phủ (ngày 23/6/2015), với những chính sách phù hợp, HUFI đã có những bước phát triển KHCN đáng kể. Với chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao, có năng lực NCKH, HUFI đã gia tăng được một đội ngũ các nhà khoa học trong và ngoài nước. Có thể nói, trên cơ sở có nguồn nhân lực tốt cộng với chính sách đầu tư kinh phí đáng kể cho các hoạt động KHCN; chính sách hỗ trợ, khen thưởng hoạt động KHCN; chính sách thông thoáng cho hoạt động dịch vụ và chuyển giao KHCN, HUFI đã đạt được nhiều kết quả như: số công trình công bố quốc tế trên các tạp chí khoa học uy tín (ISI/Scopus) tăng lên đáng kể, năm 2019 HUFI lọt vào top 30 các cơ sở giáo dục đại học có nhiều công bố khoa học quốc tế nhất (với 120 bài); số đề tài NCKH cấp nhà nước, Bộ - Ngành, Tỉnh – Thành cũng tăng lên đáng kể, khẳng định năng lực NCKH của HUFI; các chuyển giao, dịch vụ KHCN với nhiều sản phẩm đã được nghiên cứu chuyển giao, có giá trị cao về công nghệ; kinh phí đầu tư hoạt động KHCN tăng cao, chiếm tỉ lệ 5% tổng doanh thu hàng năm.

Trên cơ sở định hướng phát triển HUFI trở thành một trường đại học ứng dụng hàng đầu ở Việt Nam, hoạt động KHCN của HUFI tiếp tục được quan tâm và định hướng như sau:

1. Chú trọng xây dựng đội ngũ có năng lực NCKH, có khả năng thực hiện đề tài, dự án NCKH các cấp; có khả năng làm dịch vụ khoa học và chuyển giao công nghệ.

2. Xác định các hướng nghiên cứu thế mạnh của HUFI, xây dựng các nhóm nghiên cứu khoa học mạnh để làm tiên phong trong các lĩnh vực thế mạnh NCKH của HUFI.

3. Gắn hoạt động NCKH với đào tạo, tăng cường NCKH trong người học, áp dụng các kết quả NCKH vào trong hoạt động đào tạo.

4. Xây dựng các đơn vị khoa học công nghệ nhằm mục đích nghiên cứu, phát triển, thương mại hóa các kết quả NCKH của HUFI.

5. Tổ chức nhiều các hoạt động Hội nghị, Hội thảo, Semina, Workshop nhằm mục đích trao đổi, chia sẻ và học hỏi lẫn nhau.

6. Xây dựng các chính sách cho hoạt động KHCN phù hợp để phát triển nhanh hoạt động KHCN của HUFI.

7. Phát triển tạp chí Khoa học công nghệ & Thực phẩm trở thành một tạp chí khoa học có uy tín ở trong nước.