1. Tên nhóm nghiên cứu:

- Tiếng Việt: Quang lượng tử

- Tiếng Anh: Quantum optics

- Tên gọi tắt (nếu có):

2. Lĩnh vực chuyện môn hoạt động: Quang học – Quang phổ

3. Loại hình nhóm nghiên cứu: Cơ bản

4. Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu điều khiển các tính chất quang của môi trường khí nguyên tử/phân tử kim loại kiềm (bao gồm: điều khiển sự hấp thụ, tán sắc tuyến tính và phi tuyến; nghiên cứu lưỡng ổn định quang và chuyển mạch toàn quang; tối ưu hóa các quá trình quang phi tuyến; nghiên cứu sự lan truyền xung và điều kiện lan truyền xung soliton, v.v.) dựa trên các hiệu ứng giao thoa lượng tử.

5. Trưởng nhóm (kèm theo lý lịch chi tiết)

Họ tên: Nguyễn Tuấn Anh

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Chuyên môn: Tiến sĩ Vật lý – Chuyên ngành Quang học

Đơn vị công tác: Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0977576957;

Email: anhhufi@gmail.com

6. Danh sách các thành viên (kèm theo lý lịch chi tiết):

STT

Họ và tên

Học hàm/học vị

Đơn vị công tác

1

Nguyễn Tuấn Anh

TS

Trường ĐHCN Thực phẩm Tp.HCM

2

Thái Doãn Thanh

ThS

Trường ĐHCN Thực phẩm Tp.HCM

3

Nguyễn Huy Bằng

PGS.TS

Trường ĐH Vinh

4

Lê Văn Đoài

TS

Trường ĐH Vinh

5

Hoàng Minh Đồng

TS

Trường ĐHCN Thực phẩm Tp.HCM

6

Lê Thị Minh Phương

TS

ĐH Sài Gòn