TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v Đóng học phí cho các học phần đăng ký môn học bổ sung và rà soát công nợ học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020

 

Căn cứ vào Thông báo số 147/TB-DCT ngày 18/3/2020 của Phòng Đào tạo về việc triển khai học phần khóa luận tốt nghiệp hoặc các môn học bổ sung đối với sinh viên hệ Đại học chính quy kỳ 2 năm học 2019-2020;

Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo đến các bạn sinh viên có đăng ký các học phần khóa luận tốt nghiệp hoặc môn học bổ sung liên hệ phòng Kế hoạch Tài chính để đóng học phí trước ngày 03.7.2020.

Do đã hết hạn đóng các môn học đăng ký theo tiến độ đào tạo, nên hệ thống đóng học phí thông qua Ngân hàng Phương Đông (OCB) đã bị khóa. Phòng Kế hoạch Tài chính sẽ giải quyết những trường hợp đã đóng thông qua cổng ngân hàng đối với các giao dịch trước ngày 18.6.2020. Đề nghị sinh viên mang chứng từ giao dịch qua ngân hàng liên hệ Phòng Kế hoạch Tài chính để cập nhật học phí.

Phòng kế hoạch Tài chính sẽ không giải quyết các vấn đề về học phí đối với những trường hợp sinh viên đóng học phí qua ngân hàng sau ngày 18.6.2020.

Nay phòng Kế hoạch Tài chính thông báo để sinh viên biết và chấp hành ./.

                                                                             TP. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

                                                                                             (Đã ký)

 

                                                                                    Phạm Xuân Đông