Nhà trường thông báo về việc kê khai tài khoản nhận tiền học bổng vượt khó, miễn giảm cho anh (chị) em sinh đôi và anh (chị) em ruột học chung Trường như sau:

- Link kê khai: https://forms.office.com/r/k0iLHZN84F

- Danh sách: https://sinhvien.hufi.edu.vn/sinh-vien/tin-tuc/thong-bao-082031.html

Sinh viên tiến hành kê khai tài khoản nhận tiền học bổng, miễn giảm cho anh (chị) em sinh đôi, anh (chị) em ruột.

Lưu ý:

- Sinh viên nhập tài khoản đứng tên sinh viên không nhập tài khoản của người khác.

- Thời gian: từ ngày 02/08/2022 đến hết ngày 07/08/2022.