TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM

 PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh,  ngày 12  tháng 08 năm 2020 

 

THÔNG BÁO

Về việc sinh viên chưa kê khai số tài khoản để nhận tiền

 Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo các bạn sinh viên có tên trong các danh sách sau:

1.     Học bổng khuyến khích học tập HK 1 (2019-2020)

2.     Học bổng vượt khó và miễn giảm anh/chị/em sinh đôi HK 1 (2019-2020)

3.     Miễn giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập HK 2 (2019-2020)

Đề nghị các bạn vào đường link  kê khai đầy đủ các thông tin sau:

1.     Số tài khoản

2.     Tên ngân hàng

3.     Tên chi nhánh của ngân hàng

4.     Số chứng minh nhân dân

5.     Số điện thoại của sinh viên (để liên hệ khi cần thiết)

Thời gian kê khai dữ liệu từ ngày 12/082020 đến 19/08/2020

Ghi chú: Yêu cầu sinh viên nhập chính xác các dữ liệu trong đường link, các dữ liệu phải là của sinh viên, không lấy số tài khoản của người khác, không kê khai số thẻ. Nếu sinh viên nhập sai số tiền sẽ không được chuyển đến tài khoản của sinh viên

Sinh viên xem danh sách tại đây

Sinh viên vào nhập dữ liệu tại đây 

                                                                                

                                                                                        TP. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

                                                                                         (Đã ký)

 

 

 

 

                                                                                        Phạm Xuân Đông