Link đăng ký tham dự tại đây.

Hoặc quét mã bên dưới:

TT TS&TT