Tìm thấy 3 kết quả

Họp triển khai kế hoạch tự đánh giá 07 chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT (MOET)

Họp triển khai kế hoạch tự đánh giá 07 chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT (MOET)

  •  18/11/2022
Sáng ngày 17/11/2022, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh tổ chức phiên họp của Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục chương trình đào tạo nhằm triển khai kế hoạch tự đánh giá 07...
Tiêu chuẩn đánh giá cấp cơ sở giáo dục đại học theo MOET

Tiêu chuẩn đánh giá cấp cơ sở giáo dục đại học theo MOET

  •  13/10/2020
Đó là Thông tư số 12/2017/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 05 năm 2017. Thông tư này thay thế Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về...