1. Lý lịch khoa học GS.TSKH Lê Huy Bá
2. Lý lịch khoa học PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn
3. Lý lịch khoa học PGS.TS Nguyễn Tấn Phong
4. Lý lịch khoa học GS.TS Trần Thị Luyến
5. Lý lịch khoa học PGS.TS Lê Thị Hồng Ánh
6. Lý lịch khoa học PGS.TS Hồ Văn Khương
7. Lý lịch khoa học PGS.TS Nguyễn Ngọc Dũng
8. Lý lịch khoa học PGS.TS Trần Phước
9. Lý lịch khoa học PGS.TS Nguyễn Quyết Thắng
10. Lý lịch khoa học PGS.TS Phạm Hồng Nhật
11. Lý lịch khoa học GS.TS Lê Thanh Hải