Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023, Nhà trường triển khai thực hiện kế hoạch xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2022 - 2023 đối với sinh viên thuộc trường.

Căn cứ danh sách sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện đạt điều kiện theo Quy định về xét cấp học bổng khuyến khích học tập (đính kèm File DS dự kiến). Phòng CTSV&TTrGD thông báo đến toàn bộ sinh viên trong trường được biết. Mọi vấn đề thắc mắc liên hệ Phòng CTSV&TTrGD (gặp cô Nga) trong thời hạn từ ngày 05/10/2023 đến 12/10/2023.

Hết thời hạn trên nhà trường không giải quyết.

Trân trọng.