Kính gửi tới toàn thể các cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên, và học viên Báo cáo tự đánh giá của 06 chương trình đào tạo (giai đoạn 2017-2021).

  1. Báo cáo tự đánh giá CTĐT trình độ Đại học Ngành Công nghệ Dệt, May
  2. Báo cáo tự đánh giá CTĐT trình độ Đại học Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ Điện tử
  3. Báo cáo tự đánh giá CTĐT trình độ Đại học Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường
  4. Báo cáo tự đánh giá CTĐT trình độ Đại học Ngành Khoa học Dinh dưỡng và Ẩm thực
  5. Báo cáo tự đánh giá CTĐT trình độ Đại học Ngành Ngôn ngữ Anh
  6. Báo cáo tự đánh giá CTĐT trình độ Đại học Ngành Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống