Về công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục

Thực hiện các hoạt động sau:

1) Tổ chức xây dựng chiến lược, kế hoạch đảm bảo chất lượng, các văn bản quản lý về công tác đảm bảo chất lượng, các quy định và hướng dẫn sử dụng nội bộ về tiêu chí đánh giá chất lượng cấp cơ sở giáo dục và cấp chương trình đào tạo;
2) Tổ chức xây dựng các quy trình đảm bảo chất lượng bên trong cho các khâu hoạt động trọng yếu của Trường, chủ trì triển khai và giám sát toàn bộ hoạt động đảm bảo chất lượng đối với các đơn vị thuộc Trường;
3) Chủ trì triển khai thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng cấp cơ sở giáo dục và cấp chương trình đào tạo, hướng dẫn công tác tự đánh giá ở các đơn vị và tổng hợp kết quả tự đánh giá trong toàn Trường;
4) Chủ trì triển khai thực hiện công tác tổ chức đánh giá ngoài tại Trường theo yêu cầu của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục;
5) Đầu mối cập nhật, thu thập, xử lý thông tin xếp hạng, đánh giá chất lượng của từng đơn vị trong Trường; chuẩn bị hồ sơ, báo cáo của Trường tham gia phân tầng, xếp hạng theo quy định hiện hành;
6) Tham gia thẩm định các đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo đại học, liên kết đào tạo trong Trường; phối hợp với các đơn vị trong việc thực hiện kỷ cương đào tạo các chương trình đào tạo trong Trường;
7) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng trong Trường;
8) Tham gia nghiên cứu và đề xuất, tư vấn cho Hiệu trưởng về mô hình quản trị đại học tiên tiến; phối hợp với các đơn vị tổ chức khai thác các nguồn lực phục vụ công tác quản trị đại học; tham gia xây dựng văn bản quản lý, điều hành của Trường;
9) Xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng; thống kê, báo cáo, phân tích và đánh giá về công tác đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của lãnh đạo Trường.

Về công tác khảo sát chất lượng

Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong việc xây dựng quy định, tổ chức điều tra, khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan và giám sát hoạt động cải tiến chất lượng đối với kết quả:

1) Khảo sát chất lượng giảng dạy;
2) Khảo sát chất lượng chương trình đào tạo;
3) Khảo sát chất lượng phục vụ và hỗ trợ;
4) Khảo sát chất lượng việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp;
5) Khảo sát chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của Trường tại doanh nghiệp.

Về công tác thực hiện Ba công khai

Đầu mối tập hợp kết quả của các đơn vị trong Trường để thực hiện nhiệm vụ Ba công khai theo đúng quy định, bao gồm:

1) Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế;
2) Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục;
3) Công khai tài chính.

Về nghiên cứu và phát triển dịch vụ

Thực hiện các hoạt động sau:

1) Tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý chuyên môn và giảng viên về xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, chương trình giảng dạy, phương pháp dạy và học, phương pháp kiểm tra đánh giá, đánh giá và chuyển giao ngân hàng câu hỏi thi;
2) Tổ chức dịch vụ thi thử và thi cải thiện cho sinh viên Trường;
3) Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu, tư vấn cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đối với các vấn đề liên quan tới khảo thí, đảm bảo, đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục do Hiệu trưởng giao trên cơ sở phù hợp với các quy định của pháp luật;
4) Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng giáo dục, đo lường và đánh giá chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục, quản trị đại học, xây dựng và đánh giá hệ thống quản lý chất lượng;
5) Tham gia đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục và cấp chương trình đào tạo.

Bộ phận Đảm bảo chất lượng

ThS. Dương Hoàng Kiệt - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Quản lý chất lượng

Liên hệ:
+ Điện thoại: (028) 38161637 (+127; +128)
+ Di động/zalo: 0827280278 (T.Kiệt)
+ Địa chỉ: P.C307 (Khu C, tầng 3), 140 - Lê Trọng Tấn, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM
+ Email: dbcl@hufi.edu.vn hoặc kietdh@hufi.edu.vn