Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của AUN-QA phiên bản 4.0

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của AUN-QA phiên bản 4.0 Mới

Phiên bản 4.0 của Bộ tiêu chuẩn AUN-QA dùng để đánh giá cấp chương trình đào tạo bao gồm 8 tiêu chí

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học Mới

Đó là Thông tư số 04/2016/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 03 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày...

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học Mới

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 39/2020/TT-BGDĐT, quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học. Theo Thông tư này, có 11 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học và có hiệu...

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của AUN-QA

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của AUN-QA Mới

Với mục đích phát triển nguồn nhân lực thông qua giáo dục đại học trong khu vực ASEAN, năm 1995, Mạng lưới các trường đại học khu vực Đông Nam Á đã được thành lập. Tính đến nay, đã có 27 trường đại học đến từ 10 quốc gia trong khu vực trở thành thành...

Tiêu chuẩn đánh giá cấp cơ sở giáo dục đại học theo MOET

Tiêu chuẩn đánh giá cấp cơ sở giáo dục đại học theo MOET Mới

Đó là Thông tư số 12/2017/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 05 năm 2017. Thông tư này thay thế Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại...