Bảng xếp hạng Webometrics do Phòng thí nghiệm Cybermetrics Labs (thuộc Hội đồng nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha) thực hiện từ năm 2004, với dữ liệu được thu thập đầu tháng 1, tháng 7 hàng năm và công bố vào cuối tháng. Bảng xếp hạng này bao gồm hơn 28.000 cơ sở giáo dục đại học toàn cầu.

Bảng xếp hạng đánh giá năng lực số hóa và mức độ lan tỏa, ảnh hưởng về tài nguyên học thuật của các cơ sở giáo dục đại học dựa trên các chỉ số về độ hiện diện (presence) với ý nghĩa lan tỏa tri thức cộng đồng, độ hiển thị (visibility) thể hiện mức độ ảnh hưởng của hệ thống website và thông tin trực tuyến, độ minh bạch hay độ mở về tài nguyên học thuật (transparency or openness) trên google scholar, và độ xuất sắc học thuật (excellent or scholar) đo lường số lượng bài báo được trích dẫn nhiều nhất.

Tháng 7/2020, Bảng xếp hạng Webometrics đã công bố kết quả xếp hạng Webometrics lần 2 năm 2020, theo đó HUFI đã đứng hạng 119 trong số 176 trường ở Việt Nam tham gia xếp hạng, đây là lần đầu tiên HUFI tham gia xếp hạng này.

Các chỉ số xếp hạng được quy định với trọng số cụ thể như sau:

1. Presence (độ hiện diện): chỉ số về lượng tài nguyên số hoá được công bố trực tuyến. Dữ liệu lấy từ google. Đây là chỉ số đánh giá về quy mô website và tài nguyên số của trường đại học (trọng số xếp hạng là 5%)

2. Visibility (độ hiển thị): chỉ số về số lượng đường liên kết trỏ tới website của trường đại học. Dữ liệu lấy từ ahref và majestic. Đây là chỉ số đánh giá mức độ ảnh hưởng của hệ thống website của trường đại học (trọng số: 50%)

3. Transparency hay Openness (độ minh bạch hay độ mở): chỉ số về lượng trích dẫn của 110 nhà khoa học hàng đầu của trường đại học có hồ sơ trên google scholar. Dữ liệu lấy từ google scholar profiles. Đây là chỉ số liên quan đến mức độ lan toả về học thuật của trường đại học (trọng số: 10%)

4. Excellence hay Scholar (độ xuất sắc học thuật): chỉ số xếp hạng lượng bài báo của nhà trường trong nhóm 10% bài báo được trích dẫn nhiều nhất thuộc 26 nhóm lĩnh vực chuyên môn (giai đoạn 2013-2017). Dữ liệu lấy từ Scimago. Đây là chỉ số đánh giá chất lượng các công trình nghiên cứu cao cấp của trường đại học (trọng số 35%)

Phương pháp đánh giá hiện tại của xếp hạng Webometrics

Nguồn: Webometrics

Kết quả xếp hạng 119 (tháng 7/2020) là bước tiến mạnh mẽ, thể hiện nỗ lực vươn lên đáng ghi nhận của nhà trường trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp hiệu quả. Trong thời gian qua, HUFI luôn quan tâm tới việc phát triển truyền thông, tích cực quảng bá thương hiệu, đặc biệt là trên môi trường trực tuyến; đẩy mạnh công bố quốc tế và chia sẻ các tài nguyên học thuật mở nhằm thúc đẩy việc chuyển giao và lan tỏa tri thức tạo ra cho xã hội.

Thái Doãn Thanh