Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2021.

  1. Vũ Minh Hiếu

  2. Vũ Văn Đông

  3. Huỳnh Lê Huy Cường

  4. Mai Hùng Thanh Tùng

  5. Nguyễn Thúy Lan Chi

  6. Nguyễn Lữ Phương