THÔNG BÁO

Về việc gia hạn thời gian đóng học phí kỳ II năm học 2019-2020

  • Căn cứ vào thông báo số 1052/TB-DCT ngày 26 tháng 12 năm 2019 về thu học phí học kỳ II năm 2019-2020;
  • Căn cứ thông báo số 167/TB-DCT ngày 30/03/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh về việc kéo dài thời gian nghỉ học của sinh viên và học viên do dịch bệnh Covid-19.

Được sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu, và sự thống nhất giữa phòng Kế hoạch – Tài chính và phòng Đào tạo. Nay phòng Kế hoạch Tài chính thông báo đến tất cả sinh viên trong toàn trường về gia hạn thời gian thu học phí học kỳ II năm 2019-2020 đến hết ngày 03/05/2020.

Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo để sinh viên biết và chấp hành nghiêm túc theo thông báo này./.


 

TP. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 

(Đã ký)

  

Phạm Xuân Đông