Nhằm Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển đảo trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và học sinh, qua đó tăng cường ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc chấp hành pháp luật trong nước và các thỏa thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biên giới, biển, đảo Việt Nam, nhất là bảo vệ môi trường, phát triển bền vững kinh tế biển và bảo vệ an ninh biên giới, chủ quyền quốc gia trên biển.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực tự cường, tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động hướng về biên giới, biển đảo, nhất là tuyên truyền vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiểu và đồng thuận về quan điểm, chủ trương, chính sách của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo phù hợp với quy định của Việt Nam và pháp luật quốc tế nhất là UNLOS 1982.

Kiên quyết đấu tranh hiệu quả hoạt động của các thế lực cơ hội, thù địch ở trong, ngoài nước âm mưu lợi dụng các vấn đề liên quan đến Biển đông làm tổn hại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ đối ngoại truyền thống, tốt đẹp của Việt Nam với các nước láng giềng.

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Tân Phú tổ chức hội nghị thông tin thời sự, tuyên truyền về tình hình biển đảo năm 2024.

- Thời gian: 08:00, ngày 04/7/2024

- Địa điểm: Hội trường C

Ban biên tập website HUIT

TT TS&TT