Tổ chức Lễ Phát động cuộc thi Food Innovation and Development 2024 01 06  Trực tuyến  01/06/2024

Tổ chức Lễ Phát động cuộc thi Food Innovation and Development 2024

FID 2024 là cuộc thi phát triển sản phẩm thực phẩm quy mô toàn quốc, nhằm phát triển các tài năng...