Trong năm 2019, tổng số công bố có địa chỉ từ Việt Nam đã đạt 12.307 công bố các loại. Trong đó, số lượng công bố của các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) Việt Nam chiếm 90,3%, tương ứng với 11.118 công bố. Số còn lại đến từ các bệnh viện, các tổ chức nghiên cứu độc lập, các công ty, các trường cao đẳng, và một số ít các trường trung học.
Các loại hình công bố của Việt Nam được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu Scopus năm 2019 gồm 11 loại: (1) article và article in press - bài báo; (2) conference paper - báo cáo hội nghị; (3) letter - bài báo ngắn dạng thư gửi tòa soạn; (4) review - bài tổng quan; (5) book - sách chuyên khảo; (6) book chapter - chương sách; (7) data paper - bài báo mô tả dữ liệu; (8) note - bài bình luận; (9) editorial - bài xã luận; (10) erratum - bản đính chính; (11) short survey - bản điều tra.
Bảng 1. Top 50 cơ sở giáo dục đại học công bố quốc tế nhiều nhất Việt Nam năm 2019

Bảng 1. Top 50 cơ sở giáo dục đại học công bố quốc tế nhiều nhất Việt Nam năm 2019

Top 50 cơ sở GDĐH có năng suất công bố tốt nhất năm 2019 (Bảng 1), HUFI đã nhảy lên thứ 26 với 120 công bố các loại. Đây là một nỗ lực rất lớn của HUFI trong hoạt động NCKH cũng như tiến trình hội nhập quốc tế.
Cho đến thời điểm dữ liệu được cập nhật lần cuối, tổng trích dẫn của tất cả các công bố từ Việt Nam đăng trong năm 2019 đã đạt 16.211 lần. Đối với 50 cơ sở GDĐH nói trên, tổng trích dẫn của tất cả các công bố là 14.357 lần, chiếm 88,6% trong tổng số. Xin lưu ý rằng tổng trích dẫn của 50 cơ sở GDĐH không phải là sự cộng gộp chỉ số trích dẫn của từng đơn vị, mà được xác định thông qua tổng trích dẫn của tất cả các bài báo có tên ít nhất một trong 50 đơn vị đó.
Bảng 2. Tổng trích dẫn các công bố năm 2019 của top 50 cơ sở GDĐH có năng suất tốt nhất Việt Nam. Giá trị “0” tương ứng đơn vị đã có công bố, nhưng chưa được trích dẫn. Ký hiệu “--

Bảng 2. Tổng trích dẫn các công bố năm 2019 của top 50 cơ sở GDĐH có năng suất tốt nhất Việt Nam. Giá trị “0” tương ứng đơn vị đã có công bố, nhưng chưa được trích dẫn. Ký hiệu “--" cho biết đơn vị không có công bố

Trong bảng 2, HUFI đứng thứ 24 trong việc trích dẫn, đây cũng là sự đáng ghi nhận giá trị của các công bố quốc tế.