1. Quyết định về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020 kèm theo danh sách Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020.

2. Danh sách ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020.

3. Quyết định thành lập tổ giúp việc Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020.

4. Quyết định bổ nhiệm các chức danh Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020.

5. Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020 của HUFI.

6. Lý lịch khoa học của các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020.

7. Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS năm 2020.

8. Thông báo nội dung ứng viên Phó Giáo sư chuẩn bị cho phiên họp thứ 4 của Hội đồng Giáo sư Cơ sở.

9.Thông báo kết quả xét đạt chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2020

10.Thông báo kết quả họp Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021