1. Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS - Đặng Xuân Cường.

2. Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS - Đỗ Hữu Hải.

3. Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS - Đặng Tấn Hiệp.

4. Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS - Lê Thể Truyền.

5. Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS - Võ Tuyển.