Lưu ý:

- Sinh viên được hưởng chế độ miễn giảm học phí của Nghị định 81/2021 (86/2015) sẽ không được xét học bổng, trợ cấp khó khăn, miễn giảm này.

- Sinh viên đã được hưởng chế độ Trợ cấp khó khăn thì không được hưởng Học bổng vượt khó và ngược lại.

- Sinh viên tải biểu mẫu tại link sau: https://pctsvttgd.hufi.edu.vn/bieu-mau/tro-cap-kho-khan-hb-vuot-kho-mien-giam-ace-hoc-chung-truong