Thực hiện chủ trương của Nhà trường về việc tổ chức hội thảo khoa học cấp Trường. Trong chuỗi sự kiện, hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh. Nhằm trao đổi những vấn đề, những giải pháp về đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục trong giáo dục đại học.

HỘI THẢO ĐẢM BẢO VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRONG CƠ CHẾ TỰ CHỦ
- Thời gian: 8h00 - Thứ Hai, ngày 05 tháng 09 năm 2022
- Địa điểm: Thư viện, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh