Chat GPT sẽ là cơ hội cho chúng ta chứ không phải là thách thức, vì sao lại như vậy? Cơ hội và thách thức trong thời đại số?

- Thời gian: 8:00, 25/02/2023

- Địa điểm: Hội trường C

TT TS&TT