Báo cáo tự đánh giá

Báo cáo tự đánh giá Trường chu kỳ 2 sau thẩm định (2017-2021)

Báo cáo tự đánh giá Trường chu kỳ 2 sau thẩm định (2017-2021) Mới

Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục chu kỳ 2 sau thẩm định (giai đoạn 2017-2021) của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Báo cáo tự đánh giá 06 CTĐT trình độ Đại học

Báo cáo tự đánh giá 06 CTĐT trình độ Đại học Mới

1. Ngành Công nghệ Dệt, May
2. Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ Điện tử
3. Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường
4. Ngành Khoa học Dinh dưỡng và Ẩm thực
5. Ngành Ngôn ngữ Anh
6. Ngành Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống

Dự thảo Báo cáo tự đánh giá Trường chu kỳ 2 (2017-2021)

Dự thảo Báo cáo tự đánh giá Trường chu kỳ 2 (2017-2021) Mới

Dự thảo Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục chu kỳ 2 (2017-2021) của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020 của Cục QLCL về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài CTĐT

Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020 của Cục QLCL về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài CTĐT Mới

Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020 của Cục Quản lý chất lượng về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài CTĐT

Công văn số 1668/QLCL-KĐCLGD của Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT về việc thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá chất lượng CSGD ban hành kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD

Công văn số 1668/QLCL-KĐCLGD của Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT về việc thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá chất lượng CSGD ban hành kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD Mới

Công văn số 1668/QLCL-KĐCLGD của Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT về việc thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá chất lượng CSGD ban hành kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD

Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD của Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD của Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học Mới

Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD của Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Công văn số 767/QLCL-KĐCLGD của Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học

Công văn số 767/QLCL-KĐCLGD của Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học Mới

Công văn số 767/QLCL-KĐCLGD của Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học

 Công văn số 766/QLCL-KĐCLGD của Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học

Công văn số 766/QLCL-KĐCLGD của Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học Mới

Công văn số 766/QLCL-KĐCLGD của Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học

Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học Mới

Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCLGD trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCLGD trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp Mới

Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCLGD trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Kế hoạch Tự đánh giá kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục giai đoạn 2017-2021

Kế hoạch Tự đánh giá kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục giai đoạn 2017-2021 Mới

Kế hoạch số 106/KH-DCT về Tự đánh giá kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục giai đoạn 2017-2021

1 2 > >>