BÁO CÁO BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2023 - 2024

Thực hiện theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân và Công văn số 705/BCT-TCCB ngày 24/01/2018 của Bộ Công Thương về triển khai thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh công khai các thông tin theo quy định như sau:

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục Đại học

A. Tiến sĩ

B. Thạc sĩ

C. Đại học chính quy

D. Đại học liên thông chính quy

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục Đại học

              Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục Đại học

              Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục Đại học

              Công khai thu chi tài chính của cơ sở giáo dục Đại học (mức Học phí của năm 2023-2024 không thay đổi so với năm 2022-2023)