BÁO CÁO BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2023 - 2024

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện Công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân và Công văn số 705/BCT-TCCB ngày 24/01/2018 của Bộ Công Thương về triển khai thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM công khai các thông tin theo quy định như sau:

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục Đại học 2023-2024

·          I. Các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn

·         J. Các bài được đăng tạp chí