Thực hiện Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM công khai như sau:

Gồm các biểu mẫu sau:

Mẫu số 09a-CK-TSC.pdf

Mẫu số 09d-CK-TSC.pdf

Mẫu số 09đ-CK-TSC.pdf