Chương trình hội thảo Đảm bảo và Kiểm định chất lượng 05.09.2022

Kỷ yếu Hội thảo Đảm bảo và Kiểm định chất lượng năm 2022

1. Tác động của kết quả Kiểm định chất lượng giáo dục giai đoạn 2017 – 2022 với việc nâng cao chất lượng hoạt động của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 – 2027 - PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn, TS. Thái Doãn Thanh, ThS. Dương Hoàng Kiệt

2. Kế hoạch Cải tiến chất lượng giáo dục giai đoạn 2022 – 2027 của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2022 – 2023 của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Xây dựng hệ thống Quản lý chất lượng tinh gọn tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh - Dương Hoàng Kiệt, Nguyễn Quốc Hùng

    Sổ tay Đảm bảo chất lượng 2021 (HUFI)

5. Phát triển chương trình đào tạo tiếp cận dựa trên chuẩn đầu ra tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh - TS. Nguyễn Thị Hảo

6. Đảm bảo chất lượng cấp chương trình đào tạo đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trong nước và quốc tế - PGS.TS. Lê Nguyễn Đoan Duy

    The Learning Assessment Techniques (LAT) Cycle_IFT

7. Tổng quan về Đo lường và đánh giá mức độ đạt được chuẩn đầu ra chương trình đào tạo - Ngô Thanh An, Nguyễn Văn Hòa.

8. Thực hiện Đo lường và đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra học phần – Minh họa qua ví dụ chuẩn đầu ra học phần “Các phương pháp phân tích hiện đại” tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh - Dương Hoàng Kiệt, Trần Thị Lan Anh, Lê Thị Ngọc Hạnh

9. Một số kinh nghiệm về xây dựng giáo trình đáp ứng chuẩn đầu ra học phần - PGS.TS. Trần Phước

10. Triển khai hoạt động phục vụ cộng đồng tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh - Nguyễn Văn Dung

11. Một số kiến nghị cải tiến hoạt động hỗ trợ người học và đề xuất tiêu chí đánh giá cố vấn học tập - Phạm Văn Lộc, Trần Thị Lan Anh, Dương Hoàng Kiệt

12. Thực trạng và giải pháp của hoạt động lấy ý kiến các bên liên quan tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh - Nguyễn Hữu Dung, Trần Nhật Hạ, Tô Anh Dũng

13. Nâng cao tỉ lệ sinh viên có việc làm sau năm đầu tiên tốt nghiệp tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh - Hoàng Thị Thoa

14. Tài nguyên số đáp ứng nhu cầu học tập tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh - Nguyễn Thị Thúy Hà, Trần Thị Lan Anh