Với mục đích đánh giá lại kết quả đã đạt được trong năm học 2021-2022, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm để xây dựng phương hướng, chỉ tiêu phấn đấu cho năm học 2022 – 2023; Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP, Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức & người lao động năm học 2022 – 2023 vào lúc 8h00, ngày 24 tháng 9 năm 2022. Chương trình Hội nghị diễn ra như sau: