Nhằm động viên, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng đã cố gắng vươn lên trong học tập và rèn luyện. Nay nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên đang học tại trường về việc tiếp nhận hồ sơ xét học bổng, miễn giảm như sau:

I. HỌC BỔNG SINH VIÊN VƯỢT KHÓ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023

1. Đối tượng

- Đối tượng 1: sinh viên thuộc gia đình cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Đối tượng 2: sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo.

- Đối tượng 3: sinh viên mồ côi cha/ mẹ hoặc cha/ mẹ bị bệnh hiểm nghèo.

- Đối tượng 4: sinh viên bị tàn tật, bị bệnh hiểm nghèo hoặc sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ.

2. Điều kiện

- Sinh viên là đối tượng 1, 2 và 3 có điểm học tập, rèn luyện từ loại Khá trở lên.

- Sinh viên là đối tượng 4 có kết quả học tập đạt Trung bình trở lên, kết quả rèn luyện từ loại Khá trở lên.

- Điểm xét học bổng được tính theo thang điểm 10 (không có môn thi dưới 5).

3. Hồ sơ xét học bổng gồm:

- Đơn xét học bổng sinh viên vượt khó (theo mẫu).  

- Bảng điểm học kỳ I năm học 2022-2023 (sinh viên liên hệ phòng Đào tạo).

- Biên lai đóng học phí (tương đương) học kỳ I năm học 2022-2023 (bản photo).

- Bản sao có chứng thực hồ sơ minh chứng theo từng đối tượng

+ Đối tượng 1, 2: sổ hoặc giấy xác nhận hộ nghèo, cận nghèo năm 2023. Đối với sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần có giấy xác nhận tại địa phương cư trú.

+ Đối tượng 3: bản sao giấy khai sinh của sinh viên và giấy chứng tử hoặc hồ sơ bệnh án (có xác nhận của bệnh viện còn thời hạn trong học kỳ xét) của cha/mẹ.

+ Đối tượng 4: giấy giám định y khoa do Hội đồng y khoa cấp tỉnh/ thành phố xác định hoặc hồ sơ bệnh án bị bệnh hiểm nghèo của sinh viên. Bản sao giấy khai sinh của sinh viên, giấy chứng tử của cha và mẹ hoặc giấy xác nhận tương đương.

Lưu ý: sinh viên đối tượng 3, 4 đã nộp bản sao giấy khai sinh, chứng tử có chứng thực học kỳ trước không cần nộp lại.

II. MIỄN GIẢM CHO ANH (CHỊ) EM SINH ĐÔI, ANH (CHỊ) EM RUỘT HỌC CHUNG TRƯỜNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023

1. Đối tượng xét miễn giảm

- Đối tượng 1: anh (chị) em sinh đôi học chung Trường.

- Đối tượng 2: anh (chị) em ruột học chung Trường.

2. Điều kiện

Sinh viên chấp hành tốt pháp luật nhà nước, nội quy, quy định của Trường.

3. Hồ sơ bao gồm:

- Đơn xét hỗ trợ miễn giảm (theo mẫu).

- Biên lai đóng học phí (tương đương) học kỳ II năm học 2022-2023 (bản photo).

- Bản sao giấy khai sinh (có chứng thực).

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: từ ngày 23/3/2023 đến hết ngày 6/4/2023.

- Địa điểm: nộp tại phòng CTSV & TTrGD - Trường Đại học Công nghiệp Thực Phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý:

- Sinh viên được hưởng chế độ miễn giảm học phí của Nghị định 81/2021 (86/2015) sẽ không được xét học bổng vượt khó, miễn giảm này.

- Sinh viên tải biểu mẫu tại link sau:

https://pctsvttgd.hufi.edu.vn/bieu-mau/tro-cap-kho-khan-hb-vuot-kho-mien-giam-ace-hoc-chung-truong