THÔNG BÁO

V/v tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên hạng II năm 2022

     Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

     Căn cứ Công văn số 2993/BCT-TCCB ngày 31/5/2022 của Bộ Công Thương về việc tổ chức thi/xét nâng ngạch công chức, thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2022.

     Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh thông báo đến viên chức toàn Trường như sau: