Thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024, Nhà trường triển khai thực hiện kế hoạch xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2023 - 2024 đối với sinh viên thuộc trường.

Căn cứ Quy định về xét cấp học bổng khuyến khích học tập của Trường, Phòng CTSV&TTrGD thông báo về danh sách sinh viên (dự kiến) đủ điều kiện xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2023-2024 như sau (file đính kèm).

Sinh viên theo dõi thông tin, mọi vấn đề thắc mắc liên hệ Phòng CTSV&TTrGD (gặp cô Nga) trong thời hạn từ ngày 15/3/2024 đến 21/3/2024. Hết thời hạn trên nhà trường không giải quyết.

Tập tin đính kèm