THÔNG BÁO

V/v Kết quả họp Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023