Căn cứ Thông báo số 1098/TB-DCT ngày 08/12/2022 của trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh về việc đăng ký học phần và đóng học phí học kỳ II năm học 2022 - 2023.

Nhằm hỗ trợ các thông tin cho sinh viên trong quá trình đăng ký học phần, Phòng Đào tạo thông báo về thời khóa biểu dự kiến (xem file đính kèm) và danh sách các nhóm lớp học phần dự kiến mở (xem file đính kèm) của hệ đại học trong học kỳ II năm học 2022 – 2023.

Lưu ý:

- Sinh viên sau khi đăng ký xong kiểm tra lại thời khóa biểu để sắp xếp giữa lịch học trực tiếp và trực tuyến cho hợp lý

- 1 lớp học phần có thể có 1 hoặc nhiều hơn 1 buổi học/tuần.

- Các lớp học phần có phòng học là Zoom sẽ được triển khai học trực tuyến.

- Sau đợt 1 của kế hoạch đăng ký học phần cho học kỳ II năm học 2022– 2023, phòng Đào tạo sẽ tiến hành rà soát và hủy các lớp học phần không đủ sĩ số mở lớp. Khi đó, các Khoa có thể cân đối lại khối lượng giảng dạy của giảng viên nên thời khóa biểu dự kiến nói trên có thể sẽ thay đổi giảng viên giảng dạy (không thay đổi về thứ học và tiết học) tùy thuộc vào tình hình và điều kiện thực tế (hạn chế tối đa tùy trường hợp bất khả kháng).

Trân trọng!

PHỤ LỤC TẢI VỀ:

1. Thời khóa biểu dự kiến của hệ đại học trong học kỳ II năm học 2022 – 2023 (Click tại đây để xem hoặc tải về)

2. danh sách các nhóm lớp học phần dự kiến mở của hệ đại học trong học kỳ II năm học 2022 – 2023 (Click tại đây để xem hoặc tải về)