Phụ lục:

1) Mẫu thư giới thiệu Học bổng (Click tại đây để tải về)

2) Mẫu thông báo tình hình tài chính (Click tại đây để tải về)