PHỤ LỤC: Trường hợp website Tuần sinh hoạt công dân sinh viên bị quá tải, sinh viên có thể truy cập Link của các bài kiểm tra thu hoạch như bên dưới dây:

(1) Link làm bài kiểm tra thu hoạch Tuần SHCDSV đầu khóa (dành cho khóa 12DH): CLICK TẠI ĐÂY

(2) Link làm bài kiểm tra thu hoạch Tuần SHCDSV giữa khóa (dành cho khóa 10DH, 11DH): CLICK TẠI ĐÂY