Ba công khai

Năm học 2023 -2024

Năm học 2023 -2024 Mới

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh công khai các thông tin năm học 2023 - 2024 theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Công văn số 705/BCT-TCCB của Bộ Công Thương.

Năm học 2022-2023

Năm học 2022-2023 Mới

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh công khai các thông tin năm học 2022 - 2023 theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 705/BCT-TCCB của Bộ Công Thương.

Năm học 2021-2022

Năm học 2021-2022 Mới

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh công khai các thông tin năm học 2021 - 2022 theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 705/BCT-TCCB của Bộ Công Thương.

Năm học 2020 - 2021

Năm học 2020 - 2021 Mới

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh công khai các thông tin năm học 2020 - 2021 theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 705/BCT-TCCB của Bộ Công Thương.