1. Kỷ yếu Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học Euréka năm 2019

2. Kỷ yếu Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học Euréka năm 2018

3. Kỷ yếu Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học Euréka năm 2017

4. Kỷ yếu Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học Euréka năm 2016

5. Kỷ yếu Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học Euréka năm 2015