Chương trình sẽ được phát trực tiếp tại:

- Facebook https://www.facebook.com/huituniversityhttps://www.facebook.com/ctsv.huithttps://www.facebook.com/Media.DHCongThuong

- Youtube https://www.youtube.com/@DHCongthuong