THÔNG BÁO

V/v triển khai giảng dạy và học tập theo phương thức trực tuyến các học phần trong học kỳ 2 năm học 2019 – 2020

Căn cứ Công văn 795/BGDĐT-GDĐH ngày 13/03/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai công tác ĐTTX ứng phó với dịch Covid-19;

Căn cứ Công văn 988/BGDĐT-GDĐH ngày 23/03/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đảm bảo chất lượng ĐTTX trong thời gian phòng chống dịch Covid-19;

Căn cứ Kế hoạch tiến độ đào tạo năm học 2019 – 2020 và tình hình thực tế của Trường;

Căn cứ Thông báo số 167/TB-DCT ngày 30/03/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh về việc tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học của sinh viên và học viên do dịch bệnh Covid-19;

Căn cứ Thông báo số 166/TB-DCT ngày 30/03/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh về việc tổ chức các hoạt động online trong thời gian dịch Covid-19;

Căn cứ Kế hoạch số 169/KH-DCT ngày 01/04/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh về việc triển khai đào tạo từ xa, đào tạo trực tuyến trong thời gian nghỉ dịch Covid-19;

Để tổ chức triển khai giảng dạy và học tập trực tuyến đối với các học phần trong thời gian nghỉ học do dịch bệnh Covid-19 gây ra, nay Nhà trường thông báo về việc triển khai giảng dạy và học tập theo phương thức trực tuyến các học phần trong học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 như sau:

 

1. Đối tượng:

Giảng viên và sinh viên các lớp học phần có triển khai giảng dạy theo phương thức đào tạo trực tuyến.

2. Danh sách các lớp học phần được tổ chức giảng dạy trực tuyến:

Có file danh sách đính kèm (Xem danh dách).

3. Thời gian bắt đầu học tập và giảng dạy trực tuyến:

Lịch giảng dạy và học tập cụ thể xem trong thời khóa biểu của giảng viên và sinh viên

  • Từ ngày 15/04/2020: giảng dạy trực tuyến các học phần thuộc khoa Chính trị - Luật.
 • Từ ngày 20/04/2020: giảng dạy trực tuyến các lớp học phần còn lại theo danh sách.

4. Đối với giảng viên:

  • Chuẩn bị máy tính có camera, micro, kết nối internet, cài đặt phần phềm Microsoft Teams. Tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Microsoft Teams cho giảng viên theo hướng dẫn của Trung tâm Công nghệ Thông tin. Các giảng viên cần hỗ trợ địa điểm, thiết bị giảng dạy… thì đăng ký trước với Trung tâm Công nghệ Thông tin.
  • Đăng nhập vào cổng thông tin giảng viên (egov) để xem thời khóa biểu giảng dạy. Sau đó giảng viên đăng nhập vào Microsoft Teams để tạo lịch giảng dạy và tạo danh sách sinh viên các lớp học trực tuyến tương ứng với lịch giảng dạy và danh sách sinh viên trong thời khóa biểu giảng viên trên cổng thông tin giảng viên. Tài liệu hướng dẫn tạo lịch giảng dạy và tạo danh sách sinh viên học trực tuyến trong phần mềm Microsoft Teams theo hướng dẫn của Trung tâm Công nghệ Thông tin.
 • Chuẩn bị bài giảng, học liệu giảng dạy trực tuyến và thực hiện tiết giảng.

5. Đối với sinh viên:

  • Chuẩn bị máy tính có camera, micro, kết nối internet, cài đặt phần phềm Microsoft Teams. Tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Microsoft Teams cho người học theo hướng dẫn của Trung tâm Công nghệ Thông tin.
  • Sinh viên đăng nhập vào cổng thông tin sinh viên http://sinhvien.hufi.edu.vn/ để cập nhật thời khóa biểu học tập các môn giảng dạy trực tuyến.
  • Đăng nhập vào Microsoft Teams để xem lịch học trực tuyến tương ứng.
  • Tên đăng nhập: mã sinh viên + “@hufi.edu.vn”(Ví dụ: 20030343@hufi.edu.vn)
  • Mật khẩu: Hufi@140 (Sau khi đăng nhập lần đầu thì sinh viên nên đổi mật khẩu cá nhân).
  • Sinh viên có nhiệm vụ tham gia học tập trực tuyến theo thời khóa biểu, thường xuyên xem thông báo trên cổng thông tin sinh viên http://sinhvien.hufi.edu.vn/. Sinh viên sử dụng Microsoft Teams để tham gia học tập, trao đổi với giảng viên và các bạn trong lớp học trực tuyến.
 • Học phí: Nhà trường giảm 25% đơn giá tín chỉ lý thuyết đối với các học phần tổ chức giảng dạy trực tuyến nhằm hỗ trợ sinh viên tăng cường các phương tiện kỹ thuật, đường truyền… để tham gia tốt việc học tập trực tuyến.

6. Hình thức đánh giá học phần:

  • Điểm đánh giá tổng kết nội dung học tập trực tuyến của người học được tính là cột điểm đánh giá thường xuyên của học phần với trọng số là 30% tổng điểm của học phần.
 • Thi kết thúc học phần sẽ được tổ chức bằng hình thức thi tập trung tại trường sau khi Nhà trường học tập trung trở lại. Trong trường hợp đặc biệt, khi được Hiệu trưởng phê duyệt, có thể thay thế bài thi kết thúc học phần bằng một bài tập lớn hoặc dự án cá nhân hoặc nhóm.

7. Xử lý các vấn đề nảy sinh trong quá trình triển khai giảng dạy trực tuyến:

  • Giảng viên và sinh viên gặp vướng mắc về đăng nhập hệ thống hoặc kỹ thuật sử dụng hệ thống hoặc gặp các khó khăn về kỹ thuật trong quá trình tham gia dạy và học trực tuyến, liên hệ Trung tâm Công nghệ Thông tin theo địa chỉ tầng trệt nhà B – cơ sở 140 Lê Trọng Tấn, số điện thoại: 028.38163319 (nhấn 132) hoặc theo địa chỉ email its@hufi.edu.vn để được hỗ trợ kịp thời.

  • Sinh viên có thắc mắc về bài học mỗi buổi học, về nội dung dạy học trực tuyến đối với mỗi nhóm lớp cần báo cáo về khoa phụ trách học phần tương ứng (qua cố vấn học tập) để kịp thời được giải đáp, xử lý.

  • Các khoa cần phân công lãnh đạo khoa, trưởng bộ môn…trực theo dõi việc giảng dạy trực tuyến để tiếp nhận, giải đáp, xử lý kịp thời các thắc mắc của sinh viên về chuyên môn giảng dạy.
 • Các phòng ban chức năng: phòng Đào tạo, phòng Công tác Chính trị HSSV và Thanh tra Giáo dục, Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trung tâm Công nghệ Thông tin trực theo dõi, hỗ trợ, xử lý kỹ thuật và giám sát quá trình giảng dạy trực tuyến của các nhóm lớp học phần.Nhà trường yêu cầu các đơn vị có liên quan quán triệt và thực hiện nghiêm túc thông báo này./.