Các giá trị cốt lõi

Nhân văn - Đoàn kết - Đổi mới - Tiên phong

Core values

Humanity - Unity - Innovation – Trailblazing

Triết lý giáo dục

Học tập chủ động, làm việc sáng tạo, sống có trách nhiệm

Educational philosophy

Learning actively, working creatively, living responsibly