Đính kèm: Bộ nhận diện thương hiệu Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM