Sứ mạng

Đào tạo nguồn nhân lực có đạo đức, kiến thức và kỹ năng đáp ứng nhu cầu của xã hội; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ đa ngành, đa lĩnh vực; thực hiện trách nhiệm xã hội, phục vụ cộng đồng và hội nhập quốc tế.

Mission

Our mission is to foster the development of ethically grounded, knowledgeable, and proficient human resources, dedicated to addressing the evolving needs of society; to conduct scientific research, technology transfer, and develop multidisciplinary industries, commerce, and services; to fulfill social responsibilities, serve the community, and integrate internationally.

Tầm nhìn

Trở thành đại học nghiên cứu ứng dụng và đổi mới sáng tạo có vị thế trên thế giới, tiên phong trong lĩnh vực công thương.

Vision

Our vision is to become a globally renowned university, recognized for its excellence in research, practical application, and innovative creativity, pioneering in the field of industry and trade.