DANH HIỆU THI ĐUA

NĂM

DANH HIỆU THI ĐUA

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

1999

Cờ đơn vị xuất sắc

Quyết định số 6137/QĐ-UBKT ngày 14/10/2099 của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh

2002

Trường tiên tiến xuất sắc

Quyết định số 2572/QĐ-VP ngày 14/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

2003

Cờ đơn vị tiên tiến xuất sắc của Bộ giáo dục và Đào tạo

Quyết định số 2224/QĐ-VP ngày 19/05/2003 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo

2004

Cờ đơn vị xuất sắc của Bộ Công nghiệp

Quyết định số 3057/QĐ-VP ngày 17/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

2005

Cờ đơn vị xuất sắc của Bộ Công nghiệp

Quyết định số 3035/QĐ-BCN ngày 28/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

2006

Cờ thi đua của Chính phủ

Quyết định số 1371/QĐ-TTg ngày 19/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ

2010

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 5513/QĐ –BCT ngày 22/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

2011

Cờ thi đua của chính phủ

Quyết định số 2020/QĐ-TTg ngày 14/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ

2011

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 5365/QĐ –BCT ngày 17/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

2013

Cờ thi đua của Bộ Công Thương

Quyết định số 7603/QĐ-BCT ngày 14/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

2013

Cờ Truyền thống của UBND TP. Hồ Chí Minh

Quyết định số 5837/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh

2020

Cờ thi đua của Bộ Công Thương

 

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

NĂM

DANH HIỆU THI ĐUA

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

1992

Huân chương Lao động hạng ba

 

1996

Huân chương Lao động hạng nhì

 

2001

Huân chương Lao động hạng nhất

Quyết định số 792/2001/QĐ –CTN ngày 18/10/2001 của Chủ tịch nước

2006

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 660/QĐ-TTg ngày 26/42006 của Thủ tướng Chính phủ

2007

Huân chương Độc lập hạng ba

Quyết định số 121/2007/QĐ-CTN ngày 24/01/2007 của Chủ tịch nước

2012

Huân chương Độc lập hạng nhì

Quyết định số 1911/QĐ-CTN ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chủ tịch nước

2012

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương tặng

Quyết định số 6136/QĐ-BCT ngày 16/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

2020

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng