1. VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ

Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị định 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Nghị định 70/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.

Quyết định 171/2004/QĐ-TTg ngày 28/9/2004 phê duyệt đề án đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ.

Nghị định 99/2014/NĐ-CP ngày 25/10/2014 quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động KH và CN trong các cơ sở giáo dục đại học

 

2. VĂN BẢN CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN ngày 4/9/2008 ban hành một số bảng phân loại thống kê khoa học và công nghệ

Quyết định số 37/QĐ-BKHCN ngày 14/01/2009 đính chính Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN ban hành một số bảng phân loại thống kê khoa học và công nghệ

Thông tư 03/2017/TT-BKHCN ngày 6/9/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

Thông tư 09/2014/TT-BKHCN ngày 27/5/2014 Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia.

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BKHCN (Thông tư 10/2014/TT-BKHCN và Thông tư 23/2014/TT-BKHCN) ngày 28/11/2014 quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Thông tư 11/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

Thông tư 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo nghị định thư.

Thông tư 37/2014/TT-BKHCN ngày 12/12/2014 quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ.

Thông tư số 04/2015/TT-BKHCN ngày 11/3/2015 quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

Thông tư số 05/2015/TT-BKHCN ngày 12/3/2015 quy định tổ chức quản lý các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia

 

3. VĂN BẢN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Thông tư số 26/2021/TT-BGDĐT ngày 17/9/2021 ban hành quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học.

Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT ngày 11/11/2020 ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học.

Thông tư số 09/2018/TT-BGDĐT ngày 30/3/2018 quy định về quản lý chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT ngày 30/5/2011 cquy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học.

Quyết định số 59/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 quy định về quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 5830/QĐ-BGDĐT ngày 27/11/2015 quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

4. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH, THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ DỰ TOÁN, KINH PHÍ  

Thông tư liên tịch 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 21/2/2011 hướng dẫn việc quản lý tài chính đối với các dự án sản xuất thử nghiệm được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí

Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-KTC-BKHCN ngày 30/12/205 quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

Thông tư liên tịch 55/2015/TTL-BTC-BKHCN hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

Thông tư 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia.

Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị.