Tốt nghiệp

Thông báo về việc cấp phát Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm toàn khóa cho sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2020

Thông báo về việc cấp phát Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm toàn khóa cho sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 Mới

Căn cứ vào thông báo số 539/TB-DCT ngày 05 tháng 08 năm 2020 về kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2020;
Căn cứ vào kết quả xét tốt nghiệp của Hội đồng xét tốt nghiệp ngày 23 tháng 09 năm 2020;
Phòng Đào tạo thông báo về danh sách sinh viên tốt...